Razno, Uncategorized

Doba perika

Comments Off on Doba perika 16 March 2017

Filozofske periode bismo mogli razlikovati i po modi koja ih je pratila. A kada pogledate slike modernih rivala G.V. Lajbnica i Isaka Njutna, vidi se da su delili istu sklonost ka perikama. Ovu modu nametnuo je Luj XIV (1638-1715). Luj 14. je 1660. godine imao 40 vlasuljara koji su dizajnirali perike za njega u Versaju. […]

Continue Reading

Osnovni oblici mišljenja

Od nauke do estetike i nazad

Comments Off on Od nauke do estetike i nazad 26 November 2016

Odnos prema istini, objektivnosti, subjektivnosti, u velikoj meri utiče na naš život iako toga nismo uvek svesni zbog apstraktnog karaktera ovih odnosa. Ipak, praktično ne postoji osoba koja se posredno, kroz razne rečenice, ne odredi po ovim pitanjima. Kada je tema istine u pitanju, moglo bi se reći da kod nas preovlađuje stav koji sve […]

Continue Reading

Osnovni oblici mišljenja, Srednjovekovna filozofija

Anselmov ontološki dokaz za postojanje Boga

1 Comment 17 September 2016

Zaista, ono iznad čega se ništa veće ne može misliti ne može biti samo u misli. Jer, ako bi bilo samo u misli, moglo bi se misliti da je i u stvarnosti, to jest da bi bilo veće. Ako dakle ono o čemu se ne može misliti ništa veće jest samo u misli, onda to […]

Continue Reading

Osnovni oblici mišljenja

O logičkoj relaciji implikacije

Comments Off on O logičkoj relaciji implikacije 26 February 2016

piše: Vladimir Milutinović Ovde bih želeo da razjasnimo pitanje šta u stvari znači kada u logici kažemo tvrdnju oblika “Ako…onda…”, na primer, Ako pada kiša, ulice su mokre. Obično se uzima, da ta tvrdnja u logici znači isto što i u običnom jeziku (životu), odnosno, da tvrdimo uzročnu vezu između padanja kiše i mokrih ulica, […]

Continue Reading

Pitanja - Filozofija

Učeničke radionice iz Moderne filozofije

Comments Off on Učeničke radionice iz Moderne filozofije 23 February 2016

Dogovorili smo se da modernu filozofiju, odnosno, 6 najpoznatijih filozofa iz ovog perioda, obradimo preko časova koje će osmišljavati učenici: Svako odeljenje podeliće se u 6 timova (profesor bira 6 kapitena, a onda se slučajniim izborom naprave timovi). Timovi će, u zavisnosti od veličine odeljenja brojati od 3 do 6 članova. Svaki tim treba da […]

Continue Reading

Video

Baruh Spinoza – School of life

Comments Off on Baruh Spinoza – School of life 23 February 2016

Continue Reading

6 minuta f.

6 minuta filozofije: Zašto u srednjem veku nije bilo nauke?

Comments Off on 6 minuta filozofije: Zašto u srednjem veku nije bilo nauke? 15 January 2016

Continue Reading

6 minuta f., Osnovni oblici mišljenja, Video

6 minuta filozofije: Kako nastaje objektivnost?

Comments Off on 6 minuta filozofije: Kako nastaje objektivnost? 04 January 2016

Continue Reading

Primeri

Ajnštajnova teorija relativnosti

Comments Off on Ajnštajnova teorija relativnosti 13 November 2015

Continue Reading

Razno

Engleska debata

Comments Off on Engleska debata 30 October 2015

U engleskoj debati pravila su nešto jednostavnija. Strane se nazivaju Vlada i Opozicija, a debata se odvija u 3 kruga, prema donjoj šemi. U toku izlaganja suprotna ekipa može da postavlja pitanja, ali samo u sredini izlaganja oponenata. Lupanjem ruke o sto označava se da je prošao 1 minut izlaganja i da je sada moguće […]

Continue Reading

Logika, Pitanja - Logika

Pitanja – Logika

Comments Off on Pitanja – Logika 11 September 2015

Pitanja za prvu ocenu iz predmeta Filozofija (III) – Logika i metodologija 1. Navedi definiciju logike i obrazloži tu definiciju. U čemu se ogleda formalni karakter logike? Zašto kažemo “formalna logika”? 2. Obrazloži šta je valjano zaključivanje. Kakav je odnos formalne valjanosti zaključivanja i faktičke istinititosti premisa ili zaključka uzetih samih za sebe? Šta je […]

Continue Reading

Pitanja - Filozofija

Pitanja – Filozofija

Comments Off on Pitanja – Filozofija 03 September 2015

2016. Pitanja i zadaci za 1. ocenu iz predmeta Filozofija (IV) Kako vidiš predmet filozofije? Čime se filozofija bavi? U čemu je, po tvom mišljenju, razlika između filozofije i nauke? Uporedi filozofsko i mitsko mišljenje. Poveži jedno umetničko delo (film, strip, roman itd) sa filozofijom. Opiši tvoje iskustvo čitanja uvodnog dela udžbenika (str. 9-30) Kvaliteti: […]

Continue Reading

Logika, Uvod u logiku

Pojam logike

Comments Off on Pojam logike 01 September 2015

Reč “logika“ razvila se iz starogrčke reči logos, koja je u starogrčkom jeziku imala više različitih značenja. Logos je reč koja se odnosila na jezik, razum i um, zakone prirode i njihovo razumevanje. Nešto od toga ostalo je i danas u upotrebi reči logika u najširem smislu. Kada kažemo da u nečemu ima logike, najčešće […]

Continue Reading

Logika, Uvod u logiku

Valjano zaključivanje

Comments Off on Valjano zaključivanje 01 September 2015

U uvodnom objašnjenju pojma logike, rekli smo da je logika formalna po svom karakteru, odnosno, da se odnosi samo na najopštija pravila kojih se držimo kada pravilno mislimo. Sada ćemo sa još jedne strane objasniti taj formalni karakter logike. Naime, možemo reći da su logička pravila u jednom smislu nezavisna od iskustvene ili empirijske istine […]

Continue Reading

© 2018 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes