Antička filozofija, Video

Sokrat – istorijska rekonstrukcija

Comments Off on Sokrat – istorijska rekonstrukcija 20 November 2013

Kako je došlo do toga da Atinjani pogube jednog od svojih najznačajnijih ljudi?

Continue Reading

Antička filozofija, Kurs f.

Aristotel ili dobro kao svrha

Comments Off on Aristotel ili dobro kao svrha 19 October 2013

Objašnjenje Aristotelove filozofije preko njegovog stava da “sve stvari teže nekom dobru”. Ovaj stav ostavio je ogromne posledice u zapadnoj slici sveta.

Continue Reading

Antička filozofija

Miletska škola

Comments Off on Miletska škola 13 May 2013

Prvi filozofi pojavili su se u Joniji, grčkoj provinciji na obalama Male Azije, u najvećem polisu na tom području koji se zvao Milet. O njihovoj filozofiji znamo samo iz fragmenata koji su sačuvani u delima kasnijih autora, npr. Platona i Aristotela, ili Diogena Laertija.  U filozofiji miletskih filozofa vide se neke opšte odlike načina mišljenja […]

Continue Reading

Antička filozofija

Heraklit

Comments Off on Heraklit 12 May 2013

Heraklit (oko 544-488 g.p.n.e.) je stvorio upečatljivu filozofiju koja je oduvek bila izazov za tumače. Izražavao se u metaforama tako da je zbog toga dobio nadimak “mračni”. Rođen je u Efesu, u porodici osnivača grada, ali je politiku i upravljačke poslove prepustio mlađem bratu. Bio je jakog karaktera koji nije podnosio mane ljudi svoga vremena. […]

Continue Reading

Antička filozofija

Pitagora

Comments Off on Pitagora 11 May 2013

Pitagora (oko 571-496 g.p.n.e.) je rođen na ostrvu Samos, nedaleko od Mileta, ali je svoju školu osnovao u Krotonu, gradu u Južnoj Italiji, gde su mnogi Grci izbegli pred naletima Persijanaca. Pitagorejska škola nije predstavljala samo mesto izučavanja filozofije i matematike, nego i zajednicu koja je posebnim pravilima uređivala čitav život njenih članova. Pitagorina filozofija […]

Continue Reading

Antička filozofija

Ksenofan i Elejska škola (Parmenid i Zenon)

1 Comment 10 May 2013

Kao i Pitagora, Ksenofan je rođen u Joniji (polis Kolofon, oko 570-475 g.p.n.e), ali je život proveo lutajući kao rapsod (pevač prigodnih himni) Južnom Italijom. Proslavio se prvom potpunijom filozofskom teorijom o tome kakav bi Bog morao biti. Ksenofan je primetio da ljudi, kada zamišljaju bogove, stvaraju slike koje po pravilu liče na njih same. […]

Continue Reading

Antička filozofija

Model mnoštva čestica – Empedokle, Anaksagora i Demokrit

Comments Off on Model mnoštva čestica – Empedokle, Anaksagora i Demokrit 09 May 2013

Posle Parmenidove tvrdnje da je biće jedno i homogeno, niz filozofa V veka tvrdi da se sve sastoji od mnoštva čestica. Empedokle (Agrigent, Sicilija, oko 483-423 g. p.n.e.) tvrdi da se sve sastoji iz četiri elementa (vatre, vazduha, vode i zemlje), a da se oni u prirodi nalaze u obliku malih neuništivih čestica. Na te […]

Continue Reading

Antička filozofija

Sofisti

Comments Off on Sofisti 08 May 2013

U toku V. veka pre nove ere u grčkim demokratijama, kakva je bila Atina, pojavila se potreba za znanjima vezanim za učestvovanje u političkom životu. Svaki atinjanin je sam morao da se brani na sudu ili da optužuje nekoga ko mu je naneo nepravdu. U skupštini su postojale političke stranke koje su se rečima i […]

Continue Reading

Antička filozofija

Sokrat

Comments Off on Sokrat 07 May 2013

Sokrat je ostavio veliki pečat u filozofiji. Njegov život je za savremenike bio primer vrline. Nije bio bogat i kao slobodan građanin istakao se hrabrošću u ratovima koje je vodila Atina. Poznat je slučaj kada je Sokrat od Kritije, jednog od Tridesetorice tirana, dobio naređenje da dovede tiraninovog političkog protivnika Leanta da bi ga ovaj […]

Continue Reading

Antička filozofija

Platon – Teorija Ideja

Comments Off on Platon – Teorija Ideja 06 May 2013

Napisao je puno dijaloga. Neki nose imena po učesnicima i slavnim sofistima kao “Fedon”, “Protagora”, “Gorgija”, “Parmenid”, “Teetet” a drugi po temi ili prilici u kojoj su održani, kao “Država”, “Zakoni”, “Sofist”, “Gozba”. Svaki dijalog posvećen je jednom pitanju koje Sokrat (osim u dijalogu “Zakoni”) raspravlja zastupajući Platonove stavove, koji opet sigurno nisu daleko ni […]

Continue Reading

Antička filozofija

Platonova teorija države

1 Comment 05 May 2013

Platon je smatrao da postojeći oblici uređenja države koji su se nudili u Staroj Grčkoj [demokratija, oligarhija, aristokratija, monarhija (i tiranija)], nisu dobri. Filozofija je, prema tome, dužna da razmotri pojam države i pruži principe za njeno pravedno uređenje. Platon se ovim pitanjem bavi u pomenutom velikom dijalogu “Država“. Tu on počinje od rasprave o […]

Continue Reading

Antička filozofija

Aristotel – Logika

Comments Off on Aristotel – Logika 04 May 2013

Aristotel (384-322. g.p.n.e.) se rodio u Stagiri, gradiću nadomak Soluna, ali je slavu stekao u Atini. Za razliku od Platona, njegova glavna dela nisu dijalozi, već rasprave u kojima je navodio mišljenja prethodnih filozofa, kritikovao ih, postavljao filozofska pitanja i odgovorao na njih, nudeći svoja rešenja. Dok je Platon bio živ, Aristotel je bio član […]

Continue Reading

Antička filozofija

Aristotel – Kritika teorije Ideja i teorija uzroka

Comments Off on Aristotel – Kritika teorije Ideja i teorija uzroka 03 May 2013

Povodom Platonove teorije Ideja Aristotel se jednom ovako izrazio: “Drag mi je Platon, ali mi je istina draža“. Aristotel se nije slagao sa Platonom da postoji nevidljivi svet Ideja paralelan sa vidljivim svetom, ali je smatrao da svaka stvar poseduje pojmljivu suštinu, koja joj je zajednička sa drugim stvarima njene vrste. Ove pojmljive suštine postoje […]

Continue Reading

Antička filozofija

Aristotelova etika

Comments Off on Aristotelova etika 02 May 2013

Aristotel je stvorio originalno etičko učenje koje je povezano sa njegovom metafizikom. Za njega svrha čovekovog života je da usavrši delatnost karakterističnu samo za njega (i Boga) – delatnost mišljenja. Čovek može da teži i bogatstvu i slavi i moći, ali u njima nema neke vrednosti po sebi; vredna po sebi je sreća koju čovek […]

Continue Reading

© 2022 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes