Iskazni račun, Logika

Pojam iskaznog računa

Comments Off on Pojam iskaznog računa 27 September 2014

Iskazni račun je deo savremene logike koja se počela razvijati u drugoj polovini 19. veka sa radovima Džordža Bula, Avgustina De Morgana i Gotliba Fregea, a nastavila da se uobličava u 20. veku kroz radove Ludviga Vitgenštajna, Jana Lukašijeviča, Alfreda Tarskog i mnogobrojnih drugih logičara. Za razliku od klasične logike, u iskaznom računu se ne […]

Continue Reading

Iskazni račun, Logika

Definicije logičkih operacija

Comments Off on Definicije logičkih operacija 27 September 2014

U prethodnoj lekciji upoznali smo se sa interpretacijom logičkih operacija (logičkih veznika) u svakodnevnom jeziku. Njihova precizna definicija data je preko istinitosnih tablica koje određuju kada je složeni iskaz koji nastaje logičkom operacijom istinit, a kada nije. Istovremeno, ove tablice su neophodne za izračunavanje vrednosti složenih iskaza. Evo tih defincija: Negacija (znak ¬ ) je […]

Continue Reading

Iskazni račun, Logika

Osnovne tautologije u iskaznom računu

2 Comments 27 September 2014

Iako je izbor osnovnih tautologija nužno relativan, neke tautologije se mogu izdvojiti kao najvažnije u iskaznom računu, bilo zbog toga što opisuju tradicionalne zakone mišljenja bilo zbog toga što su nezaobilazne u pojednostavljivanju formula. Sada ćemo ih navesti: Zakoni mišljenja: Zakon neprotivrečnosti:  ¬ (p ∙ ¬ p) Zakon isključenja trećeg:  p v ¬ p Ova […]

Continue Reading
Avgustin de Morgan

Iskazni račun, Logika

Metoda istinitosnih tablica

Comments Off on Metoda istinitosnih tablica 27 September 2014

Metoda istinitosnih tablica je drugo ime za izračunavanje vrednosti složenih formula za sve kombinacije isitinitosnih vrednosti iskaznih promenljivih. Definicije logičkih operacija iz prošle lekcije su takođe male istinitosne tablice. Ako znamo ove tablice, koje definišu vrednosti složenih iskaza koji nastaju logičkim operacijama, možemo da izračunamo vrednost svake složene formule koja sadrži te operacije za svaku […]

Continue Reading

Iskazni račun, Logika

Svođenje na normalnu iskaznu formu

Comments Off on Svođenje na normalnu iskaznu formu 27 September 2014

Svođenje na normalnu iskaznu formu je metoda pojednostavljivanja složenih iskaza i metoda koja može poslužiti kao način da se utvrdi da li je neka formula tautologija. Normalna iskazna forma je forma koja sadrži iskazne promenljive (npr, p, q, r,…) ili njihove negacije (¬p, ¬q, …) povezane u konjukcije ili u disjunkcije. Na primer stav: (p […]

Continue Reading

Iskazni račun, Logika

Metoda svođenja na protivrečnost

Comments Off on Metoda svođenja na protivrečnost 27 September 2014

Do sada smo se upoznali sa dva načina određivanja da li je neka formula tautologija ili nije. Prvi način je metoda istinitosnih tablica (u kojoj naprosto izračunamo vrednost formule za sve moguće kombinacije istinitosnih vrednosti iskaznih promenljivih) a druga je metoda svođenja na normalnu formu u kojoj složenu formulu najpre pojednostavljujemo u normalnu formu, a […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes