Tag archive for "platon"

Antička filozofija, Kurs f.

Aristotel ili dobro kao svrha

Comments Off on Aristotel ili dobro kao svrha 19 October 2013

Objašnjenje Aristotelove filozofije preko njegovog stava da “sve stvari teže nekom dobru”. Ovaj stav ostavio je ogromne posledice u zapadnoj slici sveta.

Continue Reading

Uvod u filozofiju - hrestomatija

Uvod u filozofiju – citati

Comments Off on Uvod u filozofiju – citati 02 July 2013

Filozofija kao istraživanje ljudske prirode Oni [filozofi] posmatraju ljudsku prirodu kao predmet filozofskog razmišljanja i ispituju je pažljivo kako bi našli one principe koji upravljaju našim razumom, pobuđuju naša osećanja i navode nas da hvalimo ili da kudimo neki određeni predmet, delovanje i ponašanje. Dejvid Hjum, Istraživanje o ljudskom razumu, str. 58. Sagledavanje stvarnosti kao […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Sokrat – citati

Comments Off on Sokrat – citati 02 July 2013

Napuštanje stare nauke o kosmosu Pa ipak je Sokrat svagda bio u javnosti: jer bi i ujutru posećivao šetališta i vežbališta, i kad je trg bio pun ljudi, mogao se onde videti, ai ostali deo dana uvek je provodio onde gde se nadao da će imati najveće društvo. I tada je najviše govorio, a ko […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Aristotel, Metafizika – citati

Comments Off on Aristotel, Metafizika – citati 26 May 2013

Prelazak sa načina razmišljanja o prirodi koji su gajili “fizičari” na novi način Posle ovakvih shvatanja, filozofi su, kao što smo rekli, bili primorani samom stvarnošću da potraže neki drugi uzročni princip, pošto su se pranačela koja su pre bila otkrivena pokazala nedovoljnim za stvaranje prirode bića. Postojanje i postanak dobrog i lepog u stvarima […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Platonova teorija države – citati

Comments Off on Platonova teorija države – citati 26 May 2013

– Slušaj – reče on [Trasimah] – Ja tvrdim da pravično nije ništa drugo nego ono što koristi jačemu. Zašto ne odobravaš? Nećeš – Moram prvo razumeti šta misliš – odgovorih ja [Sokrat]. – Sad razumem. Ti tvrdiš da je pravično ono što koristi jačemu. Kako to misliš, o Trasimaše? Ako je rvač Pulidamant jači […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Platon – Teorija ideja – citati

Comments Off on Platon – Teorija ideja – citati 13 May 2013

Ideja Dobra (SOKRAT) – Kažemo i određujemo da ima mnogo lepih, mnogo dobrih i drugih stvari, i u govoru između njih pravimo razliku. – Tako je. – S druge strane, opet, govorimo i o lepom kao takvom, i o dobrom kao takvom i o drugim stvarima koje smo ranije shvatili kao mnoštvo, dok sad, međutim, […]

Continue Reading

Antička filozofija

Sokrat

Comments Off on Sokrat 07 May 2013

Sokrat je ostavio veliki pečat u filozofiji. Njegov život je za savremenike bio primer vrline. Nije bio bogat i kao slobodan građanin istakao se hrabrošću u ratovima koje je vodila Atina. Poznat je slučaj kada je Sokrat od Kritije, jednog od Tridesetorice tirana, dobio naređenje da dovede tiraninovog političkog protivnika Leanta da bi ga ovaj […]

Continue Reading

Antička filozofija

Platon – Teorija Ideja

Comments Off on Platon – Teorija Ideja 06 May 2013

Napisao je puno dijaloga. Neki nose imena po učesnicima i slavnim sofistima kao “Fedon”, “Protagora”, “Gorgija”, “Parmenid”, “Teetet” a drugi po temi ili prilici u kojoj su održani, kao “Država”, “Zakoni”, “Sofist”, “Gozba”. Svaki dijalog posvećen je jednom pitanju koje Sokrat (osim u dijalogu “Zakoni”) raspravlja zastupajući Platonove stavove, koji opet sigurno nisu daleko ni […]

Continue Reading

Antička filozofija

Platonova teorija države

1 Comment 05 May 2013

Platon je smatrao da postojeći oblici uređenja države koji su se nudili u Staroj Grčkoj [demokratija, oligarhija, aristokratija, monarhija (i tiranija)], nisu dobri. Filozofija je, prema tome, dužna da razmotri pojam države i pruži principe za njeno pravedno uređenje. Platon se ovim pitanjem bavi u pomenutom velikom dijalogu “Država“. Tu on počinje od rasprave o […]

Continue Reading

Antička filozofija

Aristotel – Kritika teorije Ideja i teorija uzroka

Comments Off on Aristotel – Kritika teorije Ideja i teorija uzroka 03 May 2013

Povodom Platonove teorije Ideja Aristotel se jednom ovako izrazio: “Drag mi je Platon, ali mi je istina draža“. Aristotel se nije slagao sa Platonom da postoji nevidljivi svet Ideja paralelan sa vidljivim svetom, ali je smatrao da svaka stvar poseduje pojmljivu suštinu, koja joj je zajednička sa drugim stvarima njene vrste. Ove pojmljive suštine postoje […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes