Pitanja - Filozofija

Učeničke radionice iz Moderne filozofije

Comments Off on Učeničke radionice iz Moderne filozofije 23 February 2016

Dogovorili smo se da modernu filozofiju, odnosno, 6 najpoznatijih filozofa iz ovog perioda, obradimo preko časova koje će osmišljavati učenici:

Svako odeljenje podeliće se u 6 timova (profesor bira 6 kapitena, a onda se slučajniim izborom naprave timovi). Timovi će, u zavisnosti od veličine odeljenja brojati od 3 do 6 članova.

Svaki tim treba da pripremi čas o jednom od 6 modernih filozofa. To su Frensis Bekon, Rene Dekart, Baruh Spinoza, Džon Lok, G. V. Lajbnic i Dejvid Hjum.

Timovi u pripremi časa koriste razne resurse:

 • Lekcije u udžbeniku.
 • Objašnjenja o modernim filozofima na ovom sajtu: Moderna filozofija
 • Citate modernih filozofa sa ovog sajta.
 • Pretragu na internetu (Wikipedija i drugi sajtovi, Youtube kanal School of life )
 • Knjige modernih filozofa i o modernoj filozofiji iz školske biblioteke.

 

CILJ ČASA

Cilj časa je da se kroz razne aktivnosti obrade važna pitanja o nekom filozofu.

Timovi čas osmišljavaju tako što smišljaju aktivnosti preko kojih ćemo se upoznati sa filozofima. Svakom aktivnošću rukovodi jedan član tima (eventualno jednu aktivnost može voditi i dvoje članova) dok im drugi pomažu koliko je potrebno. Tim osmišljava najmanje tri aktivnosti i svi članovi tima (sami ili u paru) učestvuju u vođenju bar jedne aktivnosti.

Primeri mogućih aktivnosti:

 • Rasprava o istorijskom dobu u kome je filozof živeo
 • Upoznavanje sa detaljima iz života filozofa
 • Izrada šeme koja prikazuje glavne pojmove u nekoj filozofiji
 • Veza nečije filozofije sa nekom druogm naukom (npr. Dekartov koordinatni sistem)
 • Isticanje teze nekog filozofa na tabli i diskusija povodom nje.
 • Skeč o nekom filozofu
 • Foto i video materijal o nekom filozofu (5-10 minuta) i rasprava o njemu
 • Debata o pitanju koje je pokrenuo neki od modernih filozofa.
 • ili, neka druga aktivnost koju osmisli tim.

Učenici koji nisu u timu koji rukovodi časom treba da učestvuju u aktivnostima, postavljaju pitanja i pomažu da čas bude sadržajniji i bolji.

U poslednjih 5 minuta časa učenici koji nisu bili u timu koji je osmislio čas ocenjuju održani čas ocenom od 1 do 10. Ocene se sabiraju i izvodi prosečna ocena.

 

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

Comments are closed.

© 2024 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes

%d bloggers like this: