Antička f. - hrestomatija

Sokrat – citati

Comments Off on Sokrat – citati 02 July 2013

Napuštanje stare nauke o kosmosu Pa ipak je Sokrat svagda bio u javnosti: jer bi i ujutru posećivao šetališta i vežbališta, i kad je trg bio pun ljudi, mogao se onde videti, ai ostali deo dana uvek je provodio onde gde se nadao da će imati najveće društvo. I tada je najviše govorio, a ko […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Stoici i epikurejci – citati

Comments Off on Stoici i epikurejci – citati 26 May 2013

Stoici Najviše dobro Sasvim je ista stvar da li kažem: “Najviše dobro je duša koja prezire slučajnosti i raduje se samo svojoj vrlini” ili: “Nesavladljiva snaga duše, puna uviđavnosti, spokojna u delanju, a pri tome bogata čovekoljubljem i brigom za one sa kojima saobraća”. Ono se može odrediti i ovako: “Blaženim možemo nazvati čoveka za koga […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Aristotelova etika – citati

1 Comment 26 May 2013

Sreća je u delatnosti svojstvenoj samo čoveku KNjIGA I I – 1. Smatra se da svako stvaranje u umetnosti i svako istraživanje u nauci, isto tako i rad i odlučivanje uopšte, teže nekom dobru; stoga je pravilno definisati dobro kao ono čemu sve teži. … II – 1. Ako sad za ostvarljive zadatke postoji takav […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Aristotel, Metafizika – citati

Comments Off on Aristotel, Metafizika – citati 26 May 2013

Prelazak sa načina razmišljanja o prirodi koji su gajili “fizičari” na novi način Posle ovakvih shvatanja, filozofi su, kao što smo rekli, bili primorani samom stvarnošću da potraže neki drugi uzročni princip, pošto su se pranačela koja su pre bila otkrivena pokazala nedovoljnim za stvaranje prirode bića. Postojanje i postanak dobrog i lepog u stvarima […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Aristotel, Logika – citati

Comments Off on Aristotel, Logika – citati 26 May 2013

O težnji ka znanju Svi ljudi po prirodi teže da dođu do znanja; dokaz za to je radost izazvana doživljenim saznanjima: naime, i pored njihove korisne strane ona nam se sviđaju sama po sebi, i to vizuelna saznanja više od drugih. Jer mi vid cenimo iznad svega, tako da kažem, ne samo zato da bi […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Platonova teorija države – citati

Comments Off on Platonova teorija države – citati 26 May 2013

– Slušaj – reče on [Trasimah] – Ja tvrdim da pravično nije ništa drugo nego ono što koristi jačemu. Zašto ne odobravaš? Nećeš – Moram prvo razumeti šta misliš – odgovorih ja [Sokrat]. – Sad razumem. Ti tvrdiš da je pravično ono što koristi jačemu. Kako to misliš, o Trasimaše? Ako je rvač Pulidamant jači […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Platon – Teorija ideja – citati

Comments Off on Platon – Teorija ideja – citati 13 May 2013

Ideja Dobra (SOKRAT) – Kažemo i određujemo da ima mnogo lepih, mnogo dobrih i drugih stvari, i u govoru između njih pravimo razliku. – Tako je. – S druge strane, opet, govorimo i o lepom kao takvom, i o dobrom kao takvom i o drugim stvarima koje smo ranije shvatili kao mnoštvo, dok sad, međutim, […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Sofisti – citati

Comments Off on Sofisti – citati 13 May 2013

Učitelji  retorike Kod Gorgije najviše se, Sokrate, divim tome da nikad od njega ne bi mogao čuti da obećaje to (naime da je učitelj vrline), nego ismijava i druge kad čuje kako to obećavaju; nego smatra da (ljude) treba činiti vještima govoriti. Platon, Menon, (navedeno prema: Herman Dils, Pretsokratovci II, str. 259) Relativizam Protagora je […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Empedokle, Anaksagora i Demokrit – citati

Comments Off on Empedokle, Anaksagora i Demokrit – citati 13 May 2013

Empedoklo Četiri elementa, Ljubav i Mržnja Empedoklo uzima četiri elementa dodavši onima o kojima se prije govorilo [naime, vodi, zraku i vatri] zemlju kao četvrto: kaže naime da su trajna i da ne postaju već se u većoj ili manjoj količini miješaju u jedno i rastavljaju iz jednoga. Aristotel, Metafizika (navedeno prema Herman Dils, Pretsokratovci […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Ksenofan i Elejska škola (Parmenid i Zenon) – citati

Comments Off on Ksenofan i Elejska škola (Parmenid i Zenon) – citati 13 May 2013

Ksenofan Protiv Homera  Svaki čin koji je ljudima na sram i na osudu kao krasti, preljubnik biti, jedan drugoga varati i Homer i Hesiod bogovima su dodelili. … A smrtnici misle da se bogovi rađaju kao i oni i da imaju haljine, govor i izgled njihov. … Nego, da volovi i konji i lavovi imaju […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Pitagora – citati

Comments Off on Pitagora – citati 13 May 2013

Brojevi kao počela A među njima i pre njih [Leukipa i Demokrita] posvetili su se matematici i prvi je unapredili takozvani pitagorejci; pa kako su u njoj bili vaspitani, pomislili su da su njezina počela počela svih bića. No budući da su u matematici brojevi po prirodi prvi, – činilo im se pak da u […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Heraklit – citati

Comments Off on Heraklit – citati 13 May 2013

Heraklitova narav Bio je gord kao malo ko i s prezirom je posmatrao okolinu, kao što se može videti iz njegove knjige u kojoj kaže: “Sveznalaštvo ne uči razumevanju. Inače bi naučilo i Hezioda i Pitagoru, ili, dalje, i Ksenofana i Hekateja. Jer je jedno mudrost: razumeti misao kao ono što vodi život svuda i u […]

Continue Reading

Antička f. - hrestomatija

Miletska škola – citati

Comments Off on Miletska škola – citati 13 May 2013

 Izreke sedam mudraca U tom nizu filozofa bili su i Tales Milećanin i Pitak Mitilenjanin i Bijant Prijenjanin i naš Solon i Kleobul Linđanin i Mizon henjanin, a kao sedmi se među njih ubrajao Lakedemonjanin Hilon. Svi ti bijahu zadivljeni sledbenici, ljubitelji i učenici spartanskog uređenja. I možeš razabrati da su njihova mudrost kratke rečenice […]

Continue Reading

© 2023 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes