Poglavlja

Moderna filozofija

Comments Off on Moderna filozofija 26 June 2013

Moderno vreme je vreme promena. Čovek već u renesansi otkriva svoju moć da proizvede nove izume, teorije i umetnička dela. Filozofi ovog vremena se bave starim problemima nauke, istine, morala, na nov specifičan način. Oni žele da sve što treba da postoji opravdaju argumentima čije razumevanje nije privilegija nekog posebnog kruga ljudi već može biti dostupno svima. Jedan od začetnika ovog novog doba u filozofiji je Rene Dekart koji kaže da je razum najbolje raspoređena stvar među ljudima. Kada je već tako, onda tu zajedničku stvar – razum – treba iskoristiti da bi se postigla saglasnost o glavnim pitanjima ljudskog društva. Moderni filozofi bave se ispitivanjem razloga koje koristi naš razum i trude se da razdvoje dobre od loših razloga, validne od nevalidnih. Oni ne podnose nezaslužene autoritete, a i sami se ne nude da budu takvi autoriteti. Svako je pozvan da upotrebi vlastiti razum za proveru teorija koje mu se sada nude.

Poglavlja u okviru moderne filozofije:

1. Renesansna filozofija i Frensis Bekon …………….. Citati i komentar

Racionalizam:

2. Rene Dekart …………………………………………….. Citati i komentar

3. Baruh Spinoza ………………………………………….. Citati i komentar

4. G. V. Lajbnic …………………………………………… Citati i komentar

Empirizam:

5. Džon Lok ……………………………………………….. Citati i komentar

6. Dejvid Hjum ……………………………………………. Citati i komentar

Prosvetiteljstvo:

7. Francuski prosvetitelji ………………………………… Citati i komentar

Nemačka klasična filozofija:

8. Imanuel Kant …………………………………………… Citati i komentar

9. Kantova etika …………………………………………… Citati i komentar

10. G. V. F. Hegel ………………………………………… Citati i komentar

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

Comments are closed.

© 2024 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes

%d bloggers like this: