Pitanja - Filozofija

Pitanja – Filozofija

Comments Off on Pitanja – Filozofija 03 September 2015

2016.

Pitanja i zadaci za 1. ocenu iz predmeta Filozofija (IV)

 • Kako vidiš predmet filozofije? Čime se filozofija bavi?
 • U čemu je, po tvom mišljenju, razlika između filozofije i nauke?
 • Uporedi filozofsko i mitsko mišljenje.
 • Poveži jedno umetničko delo (film, strip, roman itd) sa filozofijom.
 • Opiši tvoje iskustvo čitanja uvodnog dela udžbenika (str. 9-30)

Kvaliteti:

Odgovor na svako pitanje/zadatak treba da sadrži minimalno 300 reči (ili 1500 karaktera).

Odgovor treba da izražava tvoje mišljenje i tvoje stavove.

Treba da bude promišljen i sažet, tako da se dobije što potpuniji tvoj odgovor na pitanje.

Treba da bude samostalno napisan i da ne sadrži kopirane ni ispremetane/parafrazirane rečenice iz drugih izvora (ukoliko sadrži dobija se minimalna ocena).

Odgovor treba da ima racionalnu strukturu i samosvojan stil.

Minimalno 3 od 5 odgovora trebalo bi da sadrže reference na pročitano u udžbeniku (uvodni deo udžbenika trebalo bi pročitati).

Vlastiti odgovor treba znati i usmeno obrazložiti.

Odgovori treba da budu gotovi do 01. oktobra i postavljeni na vašu stranicu na pbworks.com

(izuzetno mogu biti i odštampani i doneseni u školu na papiru ili poslati na mejl f.eseji.sesta@gmail.com).

 

Klasično ispitivanje

Pitanja za prvu ocenu iz predmeta Filozofija (IV)

1.

 • Izrazi i obrazloži definiciju filozofije. (kako je nastala reč „filozofija“?)
 • Kakvo je tvoje mišljenje o osobini otvorenosti/zatvorenosti pitanja?
 • Dokle ide naše neznanje i u kojim oblastima se ono ispoljava?
 • Može li se filozofija shvatiti kao most između raznih stanovišta?
 • Koje načine gledanja na filozofiju bismo mogli razlikovati?

2.

 • Koje vrste filozofskih pitanja možemo da opišemo? (teorijska…) Opiši te vrste i obrazloži razlike među njima.
 • Da li u filozofiji postoje konačni odgovori? (Isto pitanje se može postaviti i u odnosu na nauku)
 • Kako Aristotel deli oblasti kojima se filozofija bavi?

3.

 • Zašto se bavimo filozofijom? (navedi nekoliko motiva za bavljenje filozofijom i obrazloži njihov odnos sa filozofijom)

4.

 • Obrazloži razlike između mita i filozofije (grčka mitologija i filozofije, mit uopšte i f.)
 • Koje su razlike između religije i f. ? Koji su njihovi mogući odnosi?
 • Nauka i filozofija – kako je Ogist Kont gledao na razvoj mišljenja kroz istoriju?
 • Obrazloži sličnosti i razlike umetnosti i filozofije.

 

5.

 • – Nabroj filozofske discipline i obrazloži čime se koja filozofska disciplina bavi.

6.

 • Opiši društvene uslove u Staroj Grčkoj i obrazloži njihovu vezu sa nastankom filozofije.
 • Kakav je bio položaj žena, robova i stranaca u Staroj Grčkoj?
 • Koja su osnovna pitanja sa kojima je počela filozofija u Staroj Grčkoj?

 

 

Pitanja za 2. ocenu.

 1.  Koje su opšte karakteristike grćke slike sveta, zajedničke za mitologiju i ranu grčku filozofiju?
 2. Objasni pojam prapočetka. U kakvoj je vezi ovaj pojam sa principom da “Ništa ne nastaje ni iz čega”?
 3. Opiši stavove filozofa iz Mileta: Talesa, Anaksimena i Anaksimandra.

 

 1. Opiši Heraklitovu filozofiju. Koje je značenje logosa kod Heraklita, koji je značaj promena i sukoba suprotnosti? (o Heraklitovoj filozofiji možete naći na stranama udžbenika 42. i 66)
 2. Koje načelo prirode ističe Pitagora? Ko su bili pitagorejci? Šta je harmonija sfera?
 3. Koje je Ksenofanovo stanovište o bogu? Koje argumente Ksneofan navodi za svoje stanovište ( str. udžbenika 21., internet i rad na času).
 4. Opiši agnosticizam i skepticizam kao filozofska stanovišta.

 

 1. Objasni Parmenidove stavove “Biće jeste, ne-biće nije” i “Isto je misliti i biti”. Šta je za Parmenida put istine, a šta put privida?
 2. Kako su elemente kosmosa opisivali Empedokle i Anaksagora?
 3. Opiši Demokritov atomizam. U kom smislu se Demokritovo stanovište može nazvati materijalističkim?

 

1. Objasni pojam dijalektike.

2. Navedi nekoliko Zenonovih paradoksa i objasni njihov smisao.

3. Koji su glavni stavovi sofista? Objasni u kom smislu je stanovište sofista relativističko?

 

Pitanja za 3. ocenu:

 1. Opiši Sokratove stavove u filozofiji i njegovu metodu praktikovanja filozofije.
 2. Kakav je odnos Sokratovih stavova i stavova sofista?
 3. Kako je teklo Sokratove suđenje, kakva je bila optužnica i kako se on branio od optužbi? (Platon: Odbrana Sokratova)

 

 1. Platonova teorija ideja – šta su ideje za Platona i kakav je njihov odnos sa realnim svetom?
 2. Kako izgleda Platonova idealna država?
 3. Postoji li, po Platonu, plan na osnovu koga je svet oblikovan?

 

 1. Aristotelova metafizika – teorija o 4 uzroka.
 2. Aristotelov pojam Boga – Bog kao nepokretni pokretač.
 3. Aristotelova etika – šta je najviše dobro za čoveka po Aristotelu?

 

 

 

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

Comments are closed.

© 2024 Kratka istorija filozofije. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes

%d bloggers like this: